Privacy Policy.

Pricacy Statement

Dit is het privacy statement van Let’s Develop B.V., gevestigd te 7421 ZC, Deventer aan de Maagdenburgstraat 24 (hierna LD), www.ontwikkelonline.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LDis de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer
 • Koopgeschiedenis
 • Surfgedrag
 • Taal

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NHS. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om onze administratie (financieel / personeel / klanten / personeel) te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan
 • Om de mogelijkheid te bieden met het social media account in te loggen op onze website en/of andere
  systemen
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Voor het benaderen per telefoon over ons aanbod, aanbiedingen, acties en klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken
 • Om de informatie over uw surfgedrag door te geven aan andere partijen die aan de hand daarvan relevante advertenties kunnen tonen

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen.
Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten,
noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:

 • Leveranciers. Wij kopen producten en/of diensten bij andere partijen in. Bij een offerte aanvraag en/of akkoord moeten wij uw gegevens doorgeven aan de betreffende partij zodat wij de juiste producten, diensten en prijzen aan u kunnen communiceren en een eventuele bestelling kunnen afronden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de offerteaanvraag of bestelling. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland met uitzondering van de leveranciers van een aantal domeinnamen en SSL certificaten.
 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland
 • Advertentiepartners. Wij kunnen aan andere partijen informatie over uw surfgedrag op onze website
  doorgeven zodat zij dat kunnen analyseren en zij u op maat gemaakte en relevante advertenties kunnen
  tonen. Dit doen we door middel van een of meer cookies. Hiervoor vragen wij altijd van u een “opt-in”. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse
  overheidsinstanties.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze
dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uitsluitend geautomatiseerde individuele beslissingen

Wij maken gebruik van “uitsluitend geautomatiseerde individuele beslissingen”. Het gaat om de volgende soorten beslissingen:

 • Behavioral advertising. We maken gebruik van “behavioral advertising” om op maat gemaakte advertenties te tonen. Dit betekent dat uw surfgedrag op het internet wordt gevolgd, om zo een profiel van u op te bouwen en advertenties te tonen die interessant kunnen zijn voor u.

Beveiliging gegevens

NHS maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Vanwege de veiligheid verstrekken wij u de genomen maatregelen alleen op verzoek.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. NHS gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 • Third-party tracking cookies: Op onze websites worden de volgende third-party tracking cookies gebruikt van de volgende partijen: Leadinfo, Google, Facebook en LinkedIn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, contactpersonen, telefoonnummers)
  Tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)
  Zolang als u het account hebt.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).
  Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Correspondentie
  Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
 • IP adressen
  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
 • Informatie over surfgedrag
  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
 • Reviews
  Zolang de review relevant is.
 • Informatie over credit checks
  Tot 6 maanden na uw laatste aanvraag.
 • Nieuwsbrief (naam, email, interessegebieden)
  Tot uitschrijving door klant zelf
 • Logbestanden
  Maximaal 6 maand

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@letsdevelop.tech

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze salesafdeling of via info@letsdevelop.tech

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 1 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.